Pon - Pią: 09:00 - 21:00

Sob: 08:00 - 14:00

ul. Braniewska 20

60-454 Poznań

Polityka prywatności

Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych pacjentów jest Medikor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (60-454) ul. Braniewska 20. Możesz skontaktować się z Medikor w sprawie danych osobowych pisemnie na powyższy adres lub mailowo na adres iod@medikor.eu.

Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty (podstawą praną działania w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta),
 • udzielania Tobie świadczeń medycznych (podstawą praną działania w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • dochodzenia i obrony roszczeń (podstawą prawną działania jest art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz realizacji obowiązków podatkowych (podstawą prawną działania w tym celu jest art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Twoje dane są przekazywane:

 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
 • osobom, które upoważnisz,
 • podmiotom dostarczającym Medikor rozwiązania IT,
 • doradcom Medikor (prawnym, księgowym).

Twoje dane przetwarzamy przez okres jaki wymaga od nas prawo.

Dokumentację medyczną przechowujemy 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Są jednak pewne przepisy szczególne, na podstawie których:

 • Zdjęcia rentgenowskie przechowujemy 10 lat do końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowania na badania lekarskie i zalecenia przechowujemy 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza (2 lata, jeżeli nie zgłosisz się na zalecone badanie)
 • dokumentację dotyczącą dziecka poniżej 2 roku życia przechowujemy 22 lata.
 • W zakresie danych niezbędnych dla celów rachunkowych, Twoje dane przetwarzamy 6 lat od końca roku obrotowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii i sprostowania danych osobowych. RODO przewiduje również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Powyżej posługujemy się skrótami nazw aktów prawnych – oto ich pełne nazwy:

 • RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
 • ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Informacja dodatkowa o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów z infolinii

Informujemy, że rozmowy telefoniczne przez infolinię są nagrywane.

W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci głosu oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem infolinii (zwykle imię, nazwisko, PESEL, informacje o terminach wizyt u lekarzy określonych specjalności).

Nagrania są dokonywane w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania rejestracji i komunikacji z pacjentem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, przy czym usprawiedliwionym interesem Medikor jest ochrona przed roszczeniami oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług.

Nagrania są przechowywane przez 24 miesiące.

Odbiorcą Twoich danych jest podmiot świadczący dla Medikor usługi techniczne i IT infolinii tj. ZnanyLekarz sp. z o.o. (KRS: 00003447997).

Poza prawami opisanymi wyżej wobec przetwarzania danych w opisany w informacji dodatkowej przysługuje Ci praw do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zobacz naszą ofertę

Oferta Medikoru obejmuje świadczenia z zakresu 19 specjalności. Przychodna posiada nowoczesne pracownie RTG i USG oraz własny gabinet zabiegowy. Na miejscu przeprowadzane są m.in. badania USG w pełnym zakresie, echo serca, holter, badanie słuchu oraz badania laboratoryjne.

Przychodnia Specjalistyczna Medikor